Porozmawiajmy! 537 097 653
Regulamin

Regulamin Sklepu Interiomobili.pl

Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży prowadzonej na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.interiomobili.pl

 

§ 1 Definicje

 1. Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą, za pośrednictwem Sklepu, czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 2. Kupujący - każdy podmiot dokonujący zakupów w Sklepie.

 3. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 4. Regulamin - niniejszy regulamin.

 5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem interiomobili.pl

 6. Sprzedawca - Roman Orlik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Roman Orlik Zakład Tapicerski Usługowo Produkcyjny wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr NIP 7542464573, nr REGON 160362288, ul. 1 Maja 2a, 46-050 Tarnów Opolski.

 7. Meble na wymiar - meble nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Kupującego, na podstawie podanych przez niego wymiarów, lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

§ 2 Dane kontaktowe

 1. Adres pocztowy: ul. 1 Maja 2a, 46-050 Tarnów Opolski

 2. Adres e-mail: biuro@tapicer-opole.pl

 3. Numery telefonów: +48 514 04 33 10, +48 537 097 653,  +48 883 967 867

 

§ 3 Złożenie Zamówienia

 1. Kupujący składa zamówienie poprzez Sklep, w pierwszym etapie przez dodanie towarów do koszyka.

 2. Po podaniu przez Kupującego jego danych w formularzu zamówienia, zapoznaniu się z kosztami wysyłki towaru i zaakceptowaniu Regulaminu w momencie zatwierdzenia zamówienia poprzez wybranie przycisku "kup" następuje zawarcie umowy sprzedaży towaru.

 3. Podanie informacji w formularzu, o którym mowa w ust. 2, a także zaakceptowanie Regulaminu jest całkowicie dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne dla skutecznego zawarcia umowy sprzedaży i zrealizowania zamówienia.

 

§ 4 Koszt Zamówienia

 1. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto, tj. zawierają podatek VAT.

 2. Na całkowitą cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy towaru podane na stronach Sklepu.

 3. W przypadku zamówień indywidualnych, takich jak: inny kolor tapicerki, inna tkanina tapicerki oraz inne wymiary produktu niż te, które są oferowane za pośrednictwem Sklepu, zamówienie zostaje indywidualnie wyceniane. W przypadku takich zamówień może zostać także doliczona dodatkowa opłata za transport takiego zamówienia.  

 

§ 5 Płatności

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
  - Płatność gotówką przy odbiorze osobistym, jeśli został ustalony odbiór w placówce firmy,
  - Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:
  ING 09 1050 1504 1000 0092 1216 3340
  - Płatność za pomocą PayU
  - Płatność za pomocą PayPal
  - Płatność za pomocą operatora płatności BlueMedia S.A (obsługiwane karty płatnicze:Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic)

 2. Kupujący powinien zapłacić za towar w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, w przeciwny razie zamówienie zostaje anulowane.

 

§ 6 Realizacja zamówienia

 1. Sprzedawca realizuje zamówienia w następujących terminach, z zastrzeżeniem ustępu 2:

 1. do 30 dni wszystkie towary dostępne w Sklepie za wyjątkiem Mebli na wymiar.

 2. do 3 miesięcy w przypadku Mebli na wymiar.

 1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje po otrzymaniu przez Sprzedawcę zapłaty za zakupiony przez Kupującego towar.

 2. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem firm kurierskich lub transportem własnym Sprzedawcy w przypadku Mebli na wymiar

 3. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

 

§ 7 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru, z zastrzeżeniem § 8 ust. 1 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.

 3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w Regulaminie, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).

 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.

 7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 9. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. 1 Maja 2a, 46-050 Tarnów Opolski, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

 10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

 11. Konsument ponosi również bezpośredni koszt zwrotu towaru wielkogabarytowego, który nie może, ze względu na swój charakter, zostać odesłany w zwykły sposób pocztą.

 12. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 

§ 8 Odstąpienie od umowy - wyłączenie

 1. W przypadku gdy przedmiotem świadczenia są Meble na wymiar oraz Zamówienia indywidualne (inny kolor tapicerki, inna tkanina lub inny wymiar wyceniony specjalnie pod życzenie Klienta) - Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w zakresie tego towaru.

 

§ 9 Reklamacje

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma prawo do reklamowania wadliwego towaru w oparciu o rękojmię, uregulowaną przepisami ustawy Kodeks cywilny, z zastrzeżeniem ust. 2 w stosunku do Przedsiębiorców.

 2. Okres rękojmi obowiązuje 2 lata .

 3. Reklamację należy wysłać drogą elektroniczną lub pisemnie na adresy wskazane w § 2 Regulaminu.

 4. Celem rozpatrzenia reklamacji Kupujący jest obowiązany, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, dostarczyć wadliwy towar na adres pocztowy Sprzedawcy wskazany w § 2 Regulaminu. Celem usprawnienia procesu reklamacyjnego Sprzedawca zaleca, aby przed wysłaniem towaru wysłać na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu zdjęcie wady.

 5. Sprzedawca zaleca również, aby w zgłoszeniu reklamacyjnym zawarte zostały następujące informacje: dane identyfikujące Kupującego, zwięzły opis wady, moment stwierdzenia wady oraz żądanie Kupującego.

 6. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy dostarczenie rzeczy przez Kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

 7. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.

 8. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni.

 9. Każde zalecenie Sprzedawcy, które znajduje się w Regulaminie ma jedynie charakter niewiążącej wskazówki, z której Kupujący może, ale nie musi skorzystać. Nieskorzystanie przez Kupującego z zaleceń Sprzedawcy w żadnym stopniu nie wpływa na prawa Kupującego, a w szczególności nie wpływa na uprawnienia związane z rękojmią.

 

§ 9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń takich jak:

 1. Mediacje prowadzone przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej;

 2. Pomoc stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej.

 3. Internetowej platformy ODR dostępnej od 15 lutego 2016 roku pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

§ 10 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących przekazanych Sprzedawcy podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

 2. Podanie przez Kupującego danych osobowych podczas dokonywania zakupów w Sklepie jest całkowicie dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zrealizowania zamówienia.

 3. Kupujący ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych, a także żądania poprawienia ich.

 4. Podane przez Kupującego dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę tylko w celach, o których mowa w niniejszym paragrafie.

 

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o Regulamin dotyczy konkretnego i jednorazowego zamówienia - jest zawierana w celu i na czas jego realizacji. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji Regulaminu.

 2. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

 

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Wypełnij formularz zwrotu/reklamacji i dołącz go do przesyłki (kliknij by pobrać formularz).

Super oferta
Sofa GRAFFITI eko skóra kolor czarny

Nasza ulubiona i sprawdzona seria mebli Graffiti w minimalistycznym, surowym klimacie świetnie dopasuje się do każdej przestrzeni. Niezawodna jeśli urządzasz gabinet, biuro, poczekalnię lub lokal użytkowy. Tapicerka to skóra ekologiczna, która jest bardzo łatwa w czyszczeniu. W ofercie posiadamy szeroki wybór kolorów, dzięki czemu dopasujesz Naszą ofertę do swoich potrzeb!

54
2 125,00 zł
Sofa KUBA dł. 160 cm z eko skóry kolor limonka

Prosta bryła o minimalnych łączeniach to jedne z iewielu cech, które charakteryzują serię Kuba. Zbliżona wyglądem do serii Graffiti, ale nie do końca. Solidna, ale nie monumentalna. Jeśli szukasz czegoś pomiędzy to Kuba będzie idealnym rozwiązaniem. Wybierz odpowiedni kolor do swojego gabinetu, poczekalni czy biura i ciesz się funkcjonalnością i wygodą!

00
2 650,00 zł
Sofa LEON - eko skóra szara

Nowoczesna o ciekawej formie sofa Leon to propozycja jeśli urządzasz poczekalnię. Wygodne podłokietniki, solidne oparcie i wytrzymała eko skóra to gwarancja długiego użytkowania. Świeży, designerski wygląd doda w każdy wnętrzu charakteru. Sofa dostępna jest w wielu wersjach kolorystycznych, wybierz odpowiednią dla siebie! 

00
2 450,00 zł
Sofa BRUNO - eko skóra czarna

Wygodna, solidna sofa Bruno sprawi, że Twoja poczekalnia lub biuro nabierze profesjonalnego charakteru. Wykonana z eko skóry, pozwoli na łatwe i szybkie czyszczenie a Ty w tym czasie możesz zająć się ważniejszymi sprawami. Efektowne, trapezowe nogi dostępne w trzech wariantach podkreślą szczególny wygląd każdego wnętrza. 

00
2 125,00 zł
Sofa CASABLANCA - Eko skóra kolor czarny

Seria Casablanca to stylowe fotele i sofy nawiązujące do mebli w stylu ludwikowskim. Profilowane boczki oraz pikowania na oparciu zachwycą Twoich odbiorców. Sprawdzi się w salonie kosmetycznym, lokalu usługowym czy biurze. Wybierz jeden z wielu dostępnych wariantów kolorystycznych oraz dopasuj kolor nóżek do swojego wnętrza. Użyta eko skóra pozwoli Ci na szybkie i bezproblemowe czyszczenie, a wysoka jej jakość pozwoli na długie użytkowanie. 

51
2 355,00 zł
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl